Lucian BUTE & Nick RUXANDU – Maison Olympique du Canada 09july2015